Międzynarodowe Łowickie Forum Gospodarcze i Startup Sprint Łowicz

Miejsce:

7 września 2018, hotel Eco, ul. Podrzeczna 22, Łowicz

Organizator:
Burmistrz Miasta Łowicz

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 • Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich biorących udział w wydarzeniu Międzynarodowe Łowickie Forum Gospodarcze i Startup Sprint Łowicz (zwanej dalej wydarzeniem lub konferencją), organizowanej w dniu 7 września 2018 r.hotel Eco, ul. Podrzeczna 22, Łowicz, przez Burmistrza Miasta Łowicz zwane w dalszej części Organizatorem.
 2. Udział w konferencji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Warunki uczestnictwa
 1. W konferencji mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji naukowych, administracji publicznej oraz innych instytucji otoczenia biznesu, których działalność jest związana ze wspieraniem działalności biznesowej zwanymi dalej Uczestnikami konferencji.
 2. Wstęp Uczestników na miejsce wydarzenia jest możliwy po wcześniejszym dokonaniu rejestracji przez stronę wydarzenia www.forum.lowicz.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestracji online można dokonać do dnia 6.09.2018r. lub do wyczerpania miejsc.
 4. Liczba Uczestników konferencji jest ograniczona do 80 osób. O możliwości udziału decyduje kolejność dokonania rejestracji.
 5. Wstęp dla Uczestników konferencji jest bezpłatny.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w konferencji na adres mailowy biuro@inicado.pl.
 7. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej Uczestnik konferencji:
  •    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Gminę Miasto Łowicz oraz inne upoważnione podmioty, w tym Partnerów Konferencji w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji;
  •    wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb;
 • Przepisy porządkowe
 1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie hotelu Eco.
 2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.
 3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stanowisk lub eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Wystawcy.
 4. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
 6. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm. Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy oddać do szatni.
 7. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez organizatora oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez organizatora ciągami komunikacyjnymi.
 9. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.
 10. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
 11. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet.
 • Odpowiedzialność za szkody
 1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).
 5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.)
 • Przepisy końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
 5. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia tj. www.forum.lowicz.pl